Program rozwoju Gorzowa

Wstęp

Marta Bejnar-Bejnarowicz

Drodzy Mieszkańcy,

Miasto jest jak organizm – kiedy choruje jeden organ, cierpi całość.

W myśleniu o Gorzowie potrzebujemy więc podejścia całościowego – długofalowego i zrównoważonego.
Należy uleczyć chore obszary, m.in. komunikację publiczną, politykę społeczną, inwestycje miejskie, chaos i estetykę przestrzeni, wzmocnić zaniedbane, m.in.: rozwój gospodarczy, edukację, środowisko, turystykę, rozwijać te, w których mamy potencjał: kulturę, sport, aktywność obywatelską, lokalną przedsiębiorczość.

Aby konsekwentnie je wdrażać w życie – niezwłocznie po wyborach przystąpimy do uspołecznionego opracowania strategii rozwoju miasta. Już dziś jednak przedstawiamy założenia, wartości i cele, które zostały zdiagnozowane we współpracy z mieszkańcami, aktywistami, specjalistami i ekspertami jako potrzeby Miasta.

Marta Bejnar-Bejnarowicz
kandydatka na Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

1. PIĘKNY GORZÓW

KONIEC ZE ŚMIETNIKAMI NA ULICACH – CZYSTY GORZÓW

 • Inwestycja w pojemniki półpodziemne;
 • NIższe ceny za wywóz śmieci;
 • Zmiana częstotliwości i zasad wywozu odpadów – przy ogłaszaniu nowych przetargów;
 • Ustalenie stawek opłat dla miasta i gmin MG-6;
 • Preferencyjne warunki dla wspólnot chcących wybudować swoje altany śmietnikowe na podwórkach;
 • Zwiększenie liczby miejskich koszy na odpady zwykłe i psie;

ESTETYKA MIASTA

 • Likwidacja reklam nielegalnych i na obiektach publicznych / finansowanych przez miasto;
 • Gorzowski Standard Przestrzeni Publicznej
  • czytelne i stałe zasady przetargów lub konkursów: udział mieszkańców w projektowaniu
  • system identyfikacji wizualnej m.in. tablice z nazwami ulic i numerami budynków, drogowskazy miejskie, tablice informacyjne o obiektach;
  • Jednolity standard małej architektury i nawierzchni;
 • Edukacja architektoniczna i urbanistyczna dla dzieci i młodzieży;
 • Program ochrony krajobrazu nadrzecznego, na wzór Bydgoszczy;
 • Stworzenie miejsc dla artystów street-artu, w których mogliby wykonywać graffiti;
 • “Pogromcy bazgrołów”
  • Program zabezpieczania elewacji systemem anty-graffiti oraz czyszczenia elewacji;
  • Edukacyjna kampania przeciwko niszczeniu elewacji;
  • Murale wykonane przez młodych artystów jako pozytywny przykład dla dzieci i młodzieży;

ZIELEŃ MIEJSKA – PŁUCA MIASTA

 • Połączenie terenów zielonych – parków, skwerów, placów trasą rekreacyjną;
 • Rozwój parków miejskich; Kliny oraz korytarze ekologiczne; Akustyczna izolacja roślinna; Trawniki, pasy międzyjezdniowe, skwery zagospodarowane krzewami (mniej koszenia, mniej alergii)
 • Wsparcie formuły tzw. rolnictwa miejskiego;
 • Zielona edukacja:
  • Informacje o gatunkach drzew i krzewów występujących w parkach;
  • Ścieżki naukowe
  • konkursy na proekologiczne zagospodarowanie podwórek;
 • Zielony Zespół i strona społeczna partnerem przy inwestycjach ingerujących w zieleń;

EKO ZNACZY TANIEJ

 • Monitoring i ograniczanie zanieczyszczeń powietrza poprzez przyłączanie do sieci ciepłowniczej;
 • Dopłaty do wymiany palenisk indywidualnych i termomodernizacji;
 • Oświetlenie budynków, ulic oszczędnymi źródłami światła;
 • Usuwanie wyrobów szkodliwych dla środowiska, np. azbestu;
 • Zawieranie porozumień międzygminnych przy ustalaniu warunków dostaw energii;
 • Współpraca z sektorem naukowo-badawczym;
  • Współpraca z wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi;
  • Gorzowski Ośrodek Technologiczny;
  • Lokalne ośrodki naukowe;
  • Partnerstwo publiczno-prywatne w formule Energy Saving Company. Kontrakt samorząd- firma zewnętrzna, spłacany z oszczędności zużycia energii
 • Edukacja:
  • Podnoszenie świadomości w zakresie efektywności energetycznej;
  • Promocja wykorzystywania innych środków transportu niż samochód;

SYSTEM GOSPODAROWANIA WODĄ OPADOWĄ:

 • Utrzymanie właściwego stanu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
 • Retencja wody deszczowej;
  • Przestrzeń dla wody, drzew i innej roślinności zapewniona już na etapie projektowania,
  • Obniżenie trawników w stosunku do ulic i chodników
  • Pasy roślinności buforowej
  • Systemy infiltracyjne (np. niecki i studnie chłonne, zbiorniki, zlewnie, rowy infiltracyjne)
  • Powierzchnie przepuszczalne (np. beton przepuszczalny, asfalt drenujący, betonowe kraty trawnikowe itp.)
  • Zbiorniki czasowej retencji wykorzystywane np. jako obszary rekreacji lub sportu;
  • Sekwencyjny System Sedymentacyjno-Biofiltracyjny
  • Rozprowadzanie wody opadowej po terenach zieleni – suche strumienie, zielone rynsztoki;

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – STRAŻ MIEJSKA

 • Wysokie mandaty za zaśmiecanie i zatruwanie miasta;
 • Monitoring wizyjny w mieście, w tym kamery on-line jako promocja miasta;
 • Zero tolerancji dla dewastacji i zaśmiecania miasta;
 • Foto-pułapki do wyłapywania zaśmiecających tereny zielone i inne;
 • Całodobowy telefon do zgłaszania spraw miejskich – awarii, problemów, uwag- itp;

NASZA HISTORIA

 • Zatrzymanie degradacji zabytków:
  • Łaźnia Miejska, Willa Herzoga, kamienice, zabudowania po Stilonie i inne;
  • Aktywne poszukiwanie partnerów m.in. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • Edukacja
  • projekty, animacje, warsztaty, publikacje na temat kultury i historii Gorzowa;
  • Konkurs “Wiedzy o mieście” pod patronatem Prezydenta Miasta;
  • Gry terenowe;
  • Ścieżki dydaktyczne o przyrodzie, zabytkach, historii;
 • Informacja turystyczna
  • Punkt Informacji Turystycznej;
  • Wycieczki z przewodnikiem;
  • Multimedialne przewodniki, aplikacje mobilne;
  • Miejsca pamięci ważne dla byłych i obecnych mieszkańców miasta;

DOBRA ADMINISTRACJA

 • Biuro Planowania Przestrzennego
  • Grupa projektowa ds. lokalizacji inwestycji, warunków zabudowy, planów zagospodarowania;
  • Modelowe planowanie przestrzenne – bryłowe i symulacyjne
  • Baza własności miejskich;
 • Utworzenie Centrum Usług Wspólnych;
 • Konkursy architektoniczne dla inwestycji miejskich;

2. BOGATE MIASTO, ZAMOŻNI MIESZKAŃCY

Dbamy o to, co mamy.

AGLOMERACJA GORZOWSKA

 • Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i Aglomeracji;
 • Współpraca z sąsiednimi regionami poza MOF;
 • Sieciowanie działających na obszarze Aglomeracji małych i dużych przedsiębiorców;
  • Rozwój instytucji otoczenia biznesu;
  • Formuły partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • Wspólna oferta inwestycyjna;
  • Analiza ponadregionalnych kryteriów lokalizacji nowych inwestycji;
  • Przygotowanie miejsc lokalizacji biznesu: produkcja, atrakcyjne powierzchnie biurowe;
  • Warunki dla miejsc pracy wysokiej jakości: powiązanie nauki z biznesem;
  • monitoring wykwalifikowanej i zawodowo mobilnej kadry;
 • Współpraca oparta na zasadach partnerstwa i zaspokajania wspólnych interesów;
  • Wspólna komunikacja miejska;
  • Wspólne usługi społeczne, kulturalne i sportowe;
  • Wspólne planowanie przestrzenne: zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego, ułatwienie oceny rentowności inwestycji, skrócenie terminów pozwolenia na budowę;

ROZWÓJ OPARTY NA WYSOKOTECHNOLOGICZNYCH USŁUGACH

 • Zespół profesjonalnych lobbystów,
  • dotarcie do inwestorów przyszłościowych branż, którzy planują budowę nowych ośrodków,
 • Współpraca z uczelniami w kierunku kształcenia kadr w pożądanych branżach:
  • Przemysł 4.0 – integracja systemów i tworzenie sieci;
  • Inteligentne specjalizacje: programowanie gier komputerowych, telekomunikacja, nanotechnologia, biotechnologia, energetyka, analityka danych, sztuczna inteligencja, tele-medycyna;
  • FabLab – laboratorium technologicznych innowacji;
 • Gorzowski Ośrodek Technologiczny – Park Naukowo-Technologiczny
  • Powiązanie nauki z biznesem;
  • Inicjatywy klastrowe;
  • Przestrzenie biurowe, open space, sale konferencyjne;
  • Doradztwo, usługi księgowe, IT, promocji;
  • Inicjatywy Hackerspace – opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakres elektroniki, mechatroniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. w postaci animacji wydarzeń, zabezpieczenia technicznego i lokalowego oraz promocji).
  • CivicTech – Hackathony miejskie – spotkania o charakterze maratonów programistycznych koncentrujące się na tematyce miejskiej.
  • Start-up’y, warsztaty kreatywne;

LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY – SÓL TEJ ZIEMI

 • Rada Przedsiębiorców
  • społeczne ciało doradcze prezydenta;
  • wspólne kreowanie polityki i rozwoju gospodarczego;
  • wspólne przedsięwzięcia gospodarcze;
  • opiniowanie dokumentów strategicznych, aktów prawa miejscowego;
 • Polityka zachęt i bodźców prorozwojowych dla gospodarki lokalnej
  • Regionalne specjalizacje – wsparcie i promocja;
  • Elastyczne czynsze (kroczące, zmienne sezonowo itd.),
  • Wspólne akcje promocyjne,
  • Planowe intensyfikowanie obecności mieszkańców w centrum miasta przez specjalnie organizowane wydarzenia miejskie itp.,
  • Oferta komercyjnego zarządu lokalami użytkowymi – łączenie w większe kompleksy (np. całe pierzeje lub ulice) i osiąganie wspólnych korzyści;
 • Lokalna przedsiębiorczość w centrum miasta
  • Wyprzedzające planowanie pożądanych miksów funkcji gospodarczych;
  • Zabezpieczenie pożądanych funkcji – Miejscowy Plan Rewitalizacji dla Chrobrego, Sikorskiego i Nowego Miasta;
  • Aktywne poszukiwanie odpowiednich najemców;
 • Mikroprzedsiębiorcy
  • Baza lokalowa dla jednoosobowych działalności gospodarczych, start-upów;
  • Doradztwo : księgowość, prawo, promocja, szkolenia pracowników;
  • Sieciowanie i klastry branżowe;
  • Pożyczki na rozwój działalności;
 • Osiedlowe ryneczki
  • Drobny handel uliczny nie tylko jako przedsięwzięcie gospodarcze, ale także społeczne;
  • Zasady dla mini- i mikrotargowisk uwzględniające znaczenie dla kolorytu miasta;
 • Ekonomia społeczna
  • Spółdzielnie Socjalne jako partner w realizacji zadań miasta;
 • Rolnictwo
  • Reaktywacja targów rolniczych;
  • Wspieranie rodzimej wytwórczości;
  • Ogrodnictwo miejskie, osiedlowe przedogródki;

CHCĘ TU WRÓCIĆ PO STUDIACH

 • System stypendialny dla studentów
  • nieoprocentowana pożyczka z możliwością anulowania – pod warunkiem powrotu do Gorzowa po uzyskaniu dyplomu wyższej uczelni na czas minimum taki jak czas studiów;
 • Gorzowscy “aniołowie biznesu”,
  • wsparcie mentorów dla startupów;
  • wsparcie mentorów dla absolwentów zakładających działalność gospodarczą;
 • Mieszkania dla najzdolniejszych
  • Pula mieszkań dla pozostających/powracających do Gorzowa absolwentów z najwyższymi wynikami;
  • Zatrzymanie w Gorzowie osób szczególnie zdolnych;
 • Edukacja
  • Doradztwo zawodowe;
  • Lekcje przedsiębiorczości prowadzone przez przedsiębiorców na terenie ich zakładów; Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców;
  • Spotkania młodzieży z aktywnymi liderami społeczności lokalnej;
  • Organizacja targów edukacji i pracy;
  • Klasy patronackie (Aglomeracja, Polska, Zagranica): praktyki i staże zawodowe;
  • „Kowale własnego losu” – projekty kreujące postawę odpowiedzialnego wybierania zawodu;
 • „Gorzów programuje”
  • Doskonalenie zawodowe dorosłych w kierunku programowania;
  • inicjatywa Rails Girls, organizująca w różnych krajach otwarte kursy programowania dla kobiet;

M-3  W GORZOWIE

 • Społeczne budownictwo czynszowe
  • Remont mieszkań komunalnych;
  • Budowa mieszkań czynszowych (celu publicznego) jako uzupełnianie zabudowy śródmiejskiej;
  • Ustalenie czytelnych i przejrzystych zasad dostępu do lokali w ramach tworzonego zasobu społecznego budownictwa czynszowego;
 • Remont mieszkań w Domu Seniora;
 • Wsparcie rodzin wielodzietnych i osób niepełnosprawnych w uzyskaniu własnego mieszkania;
 • Program rozwiązywania problemów nawarstwionych dla zadłużonych w lokalach komunalnych;

SPOŁECZNE ZNACZY WAŻNE

 • Centrum Aktywności Lokalnej na każdym osiedlu
  • Przestrzeń rekreacji, integracji i odpoczynku dla lokalnych społeczności;
  • Biblioteki osiedlowe (filie) oraz miejsca BookCrossing’u pod opieką bibliotek;
  • Świetlice środowiskowe na uczciwych warunkach, placówki wsparcia dziennego;
  • Instrumenty wsparcia rodziny (w tym asystentura rodzinna);
  • Wsparcie dla rodzin sprawujących stałą opiekę nad osobą od tej opieki zależną;
 • Przedszkola, żłobki, kluby dziecięce
  • remont lokali miejskich pod kluby dziecięce;
  • zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi, także z niepełnosprawnościami;
  • wprowadzanie elastycznych godzin pracy;
  • dostępność przez cały rok;
  • miejsca opieki i nauki dla dzieci z niepełnosprawnościami: oferta edukacyjna i specjalistyczna, oddziały integracyjne;
 • Opieka nad osobami dotkniętymi bezdomnością
  • Schronisko z ogrzewalnią, łaźnią i stołówką;
  • Mieszkania chronione, treningowe, wspomagane itd.;
 • Lekarze w Gorzowie
  • mieszkania dla lekarzy brakujących specjalizacji (geriatria, ortopedia, kardiologia, onkologia, pediatria, choroby wewnętrzne) we współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim i ośrodkami zdrowia;

3. WSPÓLNE PROBLEMY, WSPÓLNE DECYZJE

Partycypacja może wydłużać proces podejmowania decyzji, ale rekompensowane jest to przez szybsze i efektywniejsze realizowanie przedsięwzięć, odpowiadające faktycznym potrzebom mieszkańców i mieszkanek.

Władze podejmują decyzje w sposób transparentny, kierując się dobrem jego mieszkańców i włączając ich w ten proces. Mieszkańcy zachowują postawę aktywną, mają wpływ na swoje miasto.

WSPÓŁRZĄDZENIE –  SPOSÓB PODEJMOWANIA TRUDNYCH DECYZJI

 • Badanie opinii publicznej;
 • Przeprowadzanie debat publicznych;
 • Referenda lokalne w przypadku strategicznych planów dotyczących rozwoju miasta;

DIALOG OBYWATELSKI – MOJE MIASTO, MOJA SPRAWA

 • Dialog społeczny
  • Powszechna, aktualna informacja o inwestycjach, remontach, działaniach i konsultacjach;
  • Platforma komunikacji społecznej do dialogu z mieszkańcami – miejski portal bez cenzury;
  • System umożliwiający powiadamianie służb o niedogodnościach (dziury w drogach, awarie, sugestie);
  • Cykliczne otwarte spotkania prezydenta z mieszkańcami i radnymi;
  • Przewidywalność – konsultacje na etapie tworzenia projektów, polityk publicznych lub planowania inwestycji – opinia i wiedza mieszkańców jest wartością a nie przeszkodą;
  • Wynik konsultacji jest ważny niezależnie od liczby uczestników;
  • Informacje zwrotne: merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie;
 • Stworzenie sieci liderów lokalnych
  • Pomost i wsparcie w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, przedsiębiorcami;
  • Rozpoznawanie potrzeb;
  • Aktywizacja lokalnych społeczności;
  • Wspieranie aktywnych osób w ich działaniach na rzecz środowiska lokalnego oraz realizacji projektów aktywności lokalnej;
 • Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • Lokale dla podmiotów III sektora;
  • Uczciwe konkursy na zadania własne gminy;
  • Regularny i otwarty dialog z organizacjami pozarządowymi;
  • Zaproszenie do udziału w procesach planowania inwestycji, projektowaniu, strategiach rozwoju, tworzeniu polityk społecznych, kulturalnych, sportowych, edukacyjnych itd.;
 • LabGov
  • Zespół do współpracy biur i wydziałów, przełamujący silosową strukturę pracy;
  • Kanał komunikacji i współpracy samorządu z innymi instytucjami publicznymi, innowatorami społecznymi, sektorami edukacji, biznesu i NGO;
 • Urząd dla ludzi
  • Czytelny język komunikacji i urzędowych pism;
  • Rzetelne, aktualne, zrozumiałe informacje;
  • Upublicznianie m.in. dokumentacji technicznych oraz formalnej korespondencji, związanej z inwestycjami, umów, analiz, raportów;
 • Utworzenie Dzielnic (jednostek pomocniczych):
  • Rady Dzielnic działające społecznie przy Centrach Aktywności Lokalnej;
  • Mieszkańcy rejonów mogą decydować bezpośrednio o rozwoju swojego rejonu;
  • Wykorzystanie potencjału dzielnic w rozwoju lokalnym, rewitalizacji, budowie kapitału społecznego czy włączeniu społecznym, wypracowanie i promowanie najlepszych praktyk związanych z funkcjonowaniem dzielnic;

4. INWESTYCJE MIEJSKIE – WYSOKA JAKOŚĆ, MAŁA UCIĄŻLIWOŚĆ

CO, KIEDY I DLACZEGO

Inwestycje i remonty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego będziemy traktować jako wytyczne inwestycyjne dla prezydenta i baza wiedzy o realnych potrzebach mieszkańców;

 • Aktualny i uczciwy system informacji miejskiej o inwestycjach: rzetelna informacja na bieżąco o utrudnieniach, czasie trwania i sposobach ich minimalizowania;
 • Etapowanie dużych inwestycji miejskich w celu ograniczenia ryzyka;
 • Harmonogram robót drogowych: remont jednocześnie tylko jednego pasa ruchu, aby drugi pozostał przejezdny;
 • Przygotowanie inwestycji w sposób minimalizujący uciążliwości, jak np.:
  • „Czas trwania konkretnego utrudnienia” zamiast mało skutecznego ogólnego kryterium „czas realizacji inwestycji”;
  • Konkretne wymogi dotyczące organizacji robót i tymczasowej organizacji ruchu;
  • Mechanizmy ekonomiczne zachęcające wykonawcę do zminimalizowania utrudnień (np. wycena w kosztorysie „wartości zwężenia jezdni do 1 pasa ruchu przez 1 dzień”);
  • Stały monitoring robót pod względem minimalizacji uciążliwości;

ZERO TOLERANCJI DLA BYLEJAKOŚCI

 • Partnerska współpraca z nadzorem: profesjonalny nadzór, mądry inwestor;
 • Miasto jako inwestor – zawsze po stronie mieszkańców;
 • Unikanie odbiorów inwestycji z usterkami;

5.  EDUKACJA XXI WIEKU

PRACUJEMY W GODNYCH WARUNKACH

 • Godne warunki do nauki w szkołach:
  • inwentaryzacja potrzeb remontowych placówek oświatowych. “Mapa drogowa” remontów;
  • rzetelna analiza nakładów na prace remontowe;
 • Baza noclegowa dla uczniów spoza Gorzowa, np. internaty;
 • Wykorzystanie obiektów szkolnych na zajęcia wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań – w porozumieniu z dyrektorami i nauczycielami;

DZIECI SĄ NAJWAŻNIEJSZE

 • Miejskie programy zajęć dodatkowych:
  • lekcje logiki i logicznego myślenia;
  • lekcje przedsiębiorczości;
 • Specjaliści w szkołach:
  • Pomoc psychologiczna: zapobieganie stanom depresyjnym, uzależnieniom, samotności wśród młodzieży; Zapobieganie niedostosowaniu i problemom w nauce, brakom umiejętności w radzeniu sobie z trudnościami;
  • Pomoc logopedyczna;
  • Rehabilitacja w klasach integracyjnych;
 • Zdolni uczniowie:
  • Zajęcia pozalekcyjne dla zdolnych i uzyskujących ponadprzeciętne wyniki w nauce;
  • Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży realizowane przez godnie wynagradzanych nauczycieli;

NAUCZYCIELE TO NASI PARTNERZY

 • Włączenie psychologów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów w konstruowanie miejskich polityk:
  • ukierunkowanie polityk na rozwój dziecka;
  • realizowalność założeń;
 • Menedżerski system zarządzania szkołą
  • dyrektorzy prowadzą politykę finansową placówki;
  • możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych;
 • Wkłady własne do wniosków na środki zewnętrzne:
  • dofinansowanie działalności statutowej;
  • dostęp do  środków unijnych na modernizację infrastruktury;
  • dostęp do  środków unijnych na wzbogacenie oferty edukacyjnej, dokształcania nauczycieli;
  • wyjazdy młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej i inne;
 • Dobry nauczyciel:
  • Premiowanie nauczycieli za osiągnięcia uczniów i wychowanków;
  • Doradztwo doświadczonych i emerytowanych nauczycieli i pedagogów;
  • Zachęty dla młodych nauczycieli, absolwentów wyższych uczelni – zwłaszcza przedmiotów ścisłych i zawodowych:
   • dodatki za wychowawstwo;
   • dodatki za opiekę nad stażystami;
   • objęcie młodych nauczycieli systemem mieszkaniowym;

SZKOŁA PRZYGOTOWUJE DO ŻYCIA

 • System stypendialny dla najzdolniejszych uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne;
 • Nawiązanie ścisłej współpracy z miastami partnerskimi w celu wymiany doświadczeń i mobilności uczniów, studentów i kadry pedagogicznej i naukowej gorzowskich szkół i uczelni;
 • Położenie nacisku na przygotowanie sieci szkół w zakresie technikum i szkoły branżowej I i II stopnia zgodnej z potrzebami rynku pracy oraz tworzenie miejsc na odbywanie praktyk i stażów dla  uczniów;
 • Wspomaganie szkoły i inicjowanie działań służących nawiązywaniu współpracy z pracodawcami przy organizacji praktyk zawodowych, także w innych częściach kraju i za granicą;
 • Wspieranie tworzenia i rozwoju regionalnych szkół zawodowych (np. Centrum Edukacji Zawodowej, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Elektrycznych) kształcących młodzież z całego regionu;
 • Zapewnienie rozwoju i finansowania zajęć pozalekcyjnych;
 • Wsparcie szkół podstawowych i średnich z alternatywnymi systemami nauczania (Montessori, Szkoła demokratyczna);

CHCĘ STUDIOWAĆ W GORZOWIE!

 • Wsparcie uczelni wyższych i filii prestiżowych uczelni w zakresie kierunków niszowych w dziedzinach określonych jako zawody przyszłości;
 • Wsparcie prowadzenia badań naukowych i łączenia nauki z biznesem;
 • Wsparcie szkół wyższych w oparciu o jasne kryteria atrakcyjności i innowacyjności kierunków;
 • Wsparcie rozwoju kierunków, które przekładają się wprost na wzrost atrakcyjności Gorzowa i samej uczelni;
 • Podjęcie działań w kierunku utworzenia przy szkołach średnich warsztatów i laboratoriów wykorzystywanych w następstwie przez uczelnie;
 • Wsparcie w pozyskiwaniu kadry naukowej;
 • Włączenie studentów w dyskusję o przyszłości akademickiej Gorzowa Wielkopolskiego;

6. TU I TAM W 20 MINUT

Im mniej samochodów, im przyjaźniejsze przestrzenie publiczne, tym więcej ludzi i większe obroty działalności funkcjonujących w centrach miast. Należy więc pomóc przedsiębiorcom i oddać miasto pieszym. Do tego potrzebna jest porządna komunikacja miejska.

Głównym celem nowoczesnego transportu publicznego jest zapewnienie mieszkańcom dogodnych dojazdów komunikacją miejską w rozsądnym czasie oraz – poprzez jej atrakcyjność cenową dla pasażerów – zmniejszenie uciążliwości indywidualnego ruchu drogowego oraz hałasu i zanieczyszczenia powietrza w mieście.

Spacer, rower, tramwaj, autobus, samochód – spójne ogniwa komunikacji.

KOMUNIKACJA PIESZA

 • Naprawa chodników i przejść pieszych;
 • Utworzenie ciągłych traktów pieszych prowadzących bez przeszkód do przystanków, przedszkoli, szkół, przychodni;
 • Rodzaj nawierzchni przyjazny dla seniora, podróżnego z walizką na kółkach, osób niepełnosprawnych, matek z wózkami dziecięcymi;
 • Udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących w postaci wypustek, pasów prowadzących i pól uwagi we wszystkich inwestycjach drogowych
 • Sygnalizacja dźwiękowa;
 • Piktogramy na włącznikach sygnalizacji wzbudzeniowej;
 • Wsparcie instytucjonalne przy likwidacji barier w prywatnych lokalach użyteczności publicznej (podjazdy, likwidacja schodów);

KOMUNIKACJA MIEJSKA

 • Rozkład jazdy
  • Dostosowanie tras i rozkładu jazdy do bieżących potrzeb mieszkańców;
  • Uwzględnienie szczególnych potrzeb osób starszych i z trudnościami w poruszaniu się;
  • Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów na najbardziej oczekiwanych trasach;
  • Uruchomienie nowych linii autobusowych oraz przywrócenie linii 128 i 214;
  • Obsługa komunikacyjna CRS “Słowianka”;
  • Obsługa osiedla Europejskiego;
  • Obsługa osiedla Piaski;
  • Obsługa osiedla przy ul. Chopina małymi autobusami;
  • Czytelne rozkłady jazdy i wyraźne oznakowanie przystanków poprzez zastosowanie dużej czcionki na wiatach;
 • Przystanki
  • Przebudowa niefunkcjonalnych przystanków pod kątem seniorów i osób niepełnosprawnych;
  • Budowa wyniesionych przystanków tramwajowych, tzw. przystanków wiedeńskich, umożliwiających wejście do pojazdu z poziomu podniesionej jezdni;
 • Tabor
  • Wymiana zdegradowanego taboru autobusowego na tabor hybrydowy;
  • Zakup drugiej partii tramwajów niskopodłogowych;
 • Bilety
  • Wprowadzenie tanich lub bezpłatnych przejazdów dla uczniów gorzowskich szkół;
  • Obniżenie wieku dla biletu bezpłatnego do 65 roku życia bez względu na płeć;
  • Dostosowanie cen biletów okresowych i weekendowych do poziomu innych miast;

KOMUNIKACJA ROWEROWA

 • Stworzenie spójnego systemu ścieżek, dróg i tras rowerowych, aby rowerem można było bezpiecznie dojechać do pracy i do szkoły;
 • Sukcesywne obniżanie krawężników na ścieżkach rowerowych;
 • Stojaki na rowery;
 • Punkty naprawy rowerów;

KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA

 • Program budowy i remontów dróg
  • osiedlowych, parkingów, chodników;
  • gruntowych na obrzeżach miasta;
  • czerpanie pomysłów z wniosków do Budżetu Obywatelskiego;
 • “Zielona fala” na ruchliwych ulicach, m.in ciąg Roosvelta – Słowiańska i Jagiełły – Chrobrego;
 • Punkty ładowania samochodów elektrycznych;
 • Prawidłowe oświetlenie ulic i przejść;

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

 • Harmonogram remontu dróg i chodników opracowany przez mieszkańców i z użyciem danych z Budżetu Obywatelskiego;
 • Harmonogram remontów dróg oraz osobny program dla dróg gruntowych;
 • Rozbudowa i połączenie systemu dróg rowerowych;
 • Dokończenie układu komunikacyjnego – krwioobiegu miasta;
 • Działania w kierunku zachodniej trasy średnicowej, obejmującej budowę ul. Żelaznej, mostu zachodniego na Warcie oraz drogi do węzła przy ul. Kasprzaka;
 • Działania w kierunku budowy ul. Kamiennej;

7. AKTYWNI SENIORZY, AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI – NIEDOCENIONY SKARB MIASTA

Synergia potencjałów: seniorzy mają wiele do zaoferowania społeczeństwu, a społeczeństwo ma wiele do zaoferowania seniorom, międzypokoleniowa współpraca, poznawanie się i czerpanie z wzajemnych doświadczeń;

 • Srebrna gospodarka
  • inwestycja w usługi dla seniorów;
  • tereny dla domów opieki dla seniorów;
 • Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
  • społeczne ciało doradcze przy prezydencie z faktycznymi uprawnieniami;
  • przedstawiciele organizacji wybranych grup społecznych;
 • Osiedlowe Centra Aktywności Lokalnej
  • Usługi socjalne (np. posiłek, usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne);
  • Usługi edukacyjne, np. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, językowe, komputerowe;
  • Zajęcia kulturalno-oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne);
  • Aktywność ruchowa (np. kursy tańca, nordic walking, pilates);
  • Aktywizacja społeczna (np. organizacja Dni Seniora, współpraca z przedszkolami);
  • Terapia zajęciowa (muzykoterapia, treningi umysłu itp.);
  • Adopcja skwerów miejskich;
  • System samopomocy, gdzie ludzie z lepszą kondycją fizyczną będą pomagać słabszym;
  • Programy międzypokoleniowe, gdzie dziadkowie, których wnuki są daleko, mogą spędzić czas z dziećmi z sąsiedztwa;
  • “Charity shop” – punkty / sklepy dobroczynnych aukcji;

NA DOBRE I NA ZŁE

 • Rozwijanie dziennych form opieki dla osób starszych, dzięki którym rodziny nie będą musiały zrezygnować z zatrudnienia w celu sprawowania opieki, a jednocześnie nie będą zmuszone umieszczać swoich rodziców w formach opieki całodobowej;
 • Przygotowanie zasobów kadrowych bezpośrednio do świadczenia usług dla osób starszych, np. opiekunów, rehabilitantów, animatorów itp.;
 • Szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami społecznymi świadczącymi usługi opiekuńcze;
 • Wsparcie sektora usług opiekuńczych i zdrowotnych świadczonych dla osób starszych;
 • Wsparcie dla Gminnego Centrum Pomocy Rodzinie w zapewnianiu opiekunów osób starszych;

PRZESTRZEŃ MIEJSKA Z TROSKĄ SENIORÓW I OSOBY Z DYSFUNKCJAMI

 • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
  • zapewniającej niepełnosprawnym prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych;
  • dostęp do urzędów i obiektów użyteczności publicznej;
  • swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu;
 • Gorzowski Standard Dostępności – standard projektowania uniwersalnego
  • Toalety publiczne;
  • Źródełka z wodą pitną;
  • Ławki z oparciami;
  • Lokalizacja punktów orientacji w terenie;
  • Niwelowanie krawężników;
  • Usuwanie barier architektonicznych;
  • Unikanie schodów;
  • Podjazdy mobilne (dla lokali, jak np. gastronomia, usługi);
 • Wsparcie utworzenia systemu miejskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (balkoniki, kule, łóżka specjalistyczne, wózki elektryczne, inne);

8. CZAS NA RELAKS. KULTURA, SPORT I NASI MALI PRZYJACIELE

8A. KULTURA

Gorzów – miasto zadbane, estetyczne, zielone, dbające o swoje dziedzictwo, szanujące historię i zabytki, przyjazne mieszkańcom i przyjezdnym, w którym sąsiedzi współpracują ze sobą, tworząc trwałe lokalne wspólnoty, działające na rzecz dobra wspólnego.

Gorzów – miasto w którym żyją i działają kreatywni ludzie: artyści, animatorzy, studenci i uczniowie, młodzi i seniorzy, politycy i urzędnicy –  ludzie aktywni, którzy stanowią elity intelektualne i miejscy aktywiści, będący liderami stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych. Miasto, które przyciąga twórców, a ich kreatywność przekłada się na jego rozwój i sukces.

Gorzów – miasto, którego  mieszkańcy znają swoją historię, są dumni z miejsca, w którym żyją,  a instytucje kultury, organizacje pozarządowe, administracja, przedsiębiorcy oraz szkoły i uczelnie potrafią ze sobą współdziałać realizując  długofalową strategię rozwoju kultury.

Gorzów – miasto, które prowadzi dialog z mieszkańcami, współpracuje z regionem i  miastami partnerskimi, w którym myśli się i planuje perspektywicznie.

DOBRA STRATEGIA TO PODSTAWA

 • Aktualizacja Strategii Kultury;
 • Optymalizacja wydatków samorządu na kulturę w aspekcie nowej strategii;
 • Zmiana sposobu rozdzielania środków na działalność kulturalną dla instytucji, stowarzyszeń i fundacji oraz inicjatywy i aktywności autonomiczne z tzw. Poszerzonego pola kultury. Jest ich w Gorzowie coraz więcej – gorzowska alternatywa muzyczna, Magnetoffon, Centrala, małe firmy produkujące i wydające płyty;
 • Zapewnienie wkładów własnych przy realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym;

KULTURĘ TWORZĄ LUDZIE

 • Społeczna rola kultury, jako narzędzie do rewitalizacji społecznej
  • włączanie w życie miasta grup wykluczonych społecznie, m.in. dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji;
  • Włączanie w kulturę nowych przyjezdnych, szczególnie osób pochodzenia ukraińskiego;
  • Włączenie lokalnych twórców, artystów oraz ich dzieł w obieg kulturalny i gospodarczy;
  • Włączenie lokalnych animatorów i twórców w działania miasta;
  • Budżet na działania spontaniczne w instytucjach kultury,
  • Budżet na potrzeby działań organizacji, współpracy niezależnych twórców;
  • Dofinansowanie wartościowych działań i inicjatyw artystycznych oraz kulturalnych;
  • Budżet na stworzenie silnego środowiska organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne i oświatowe;
  • Rezydencje artystyczne – uwzględnienie artystów pracujących w przestrzeni publicznej miasta;
 • Kultura dostępna: ciekawe miejsce na spacer, spotkania ze znajomymi, aktywizacja lokalnych społeczności;
 • Kultura zawsze blisko- mentalnie i fizycznie- centra aktywności lokalnej, środowiska artystyczne;
 • Kultura instytucjonalna
  • Organizacja wydarzeń na najwyższym poziomie, jako wskazanie kierunków;
  • Realizacja grantów na doskonalenie zawodowe kadr w zakresie edukacji kulturalnej;
 • Młodzi twórcy
  • “Inwentaryzacja twórców” – lokalnych młodych talentów, przyszłej elity kreatywnej miasta;
  • Gorzowska Setka: w ciągu 10 lat 100 nowych twórców w mieście;
  • Stypendia dla młodych twórców;
  • Studio nagrań dla młodych twórców muzyki przy szkole muzycznej;
 • Edukacja
  • „Transfer kreatywności” – Współpraca instytucji kultury ze szkołami – zaplanowanie i zorganizowanie stałej współpracy instytucji kultury: Filharmonii Gorzowskiej i Teatru im. Juliusza Osterwy ze „szkołami kreatywnymi”;
  • Programy przybliżania uczniom i nauczycielom pracy instytucji, „zapraszania za kulisy”, planowego budowania w „szkołach kreatywnych” aktywnej widowni obu instytucji;
  • Programy wizyt artystów z obu instytucji w życiu szkolnym ze specjalnie zaplanowanymi formami edukacji pobudzającej kreatywność;
  • Budżet na projekty edukacyjne w dziedzinie architektury i sztuki;
  • Wprowadzenie miękkich projektów na działania aktywizujące dzieci, zachęcające do działalności pozaszkolnej, terapeutycznej, pobudzającej ich kreatywność, uśpione sytuacją materialną rodziców talenty;
  • Udział uczniów w wydarzeniach kulturalnych odbywających się poza szkołą,
  • promowanie i nagradzanie nowatorskich projektów edukacyjnych dla placówek edukacji, instytucji kultury i organizacji pozarządowych;

PROMOCJA. DOBRY PRODUKT – GORZOWSKA KULTURA

 • Organizacja festiwali o wyraźnym profilu (Reggae Nad Wartą, Festiwal Muzyki Filmowej), festiwali łączących różne dziedziny sztuki;
 • Promocja miasta oparta na ludziach sukcesu związanych z Gorzowem;
 • Budowanie wizerunku miasta jako ośrodka twórczości i kreatywności;
 • Promocja aktywności gorzowskich twórców;
 • Wydarzenia i działania odbijające się echem w regionie, w kraju i na świecie;

GENIUS LOCI

 • Utworzenie “miejsc” kultury i sztuki – gdzie się przebywa, a nie bywa pod krawatem;
 • Wsparcie inwestycyjne – adaptacja obiektów na cele związane z twórczością i upowszechnianiem kultury;
 • Obecność i dobra kondycja ośrodków kultury – i tych formalnych, i niezależnych;
 • Wprowadzanie w przestrzeń publiczną różnych rodzajów sztuki (obiekty małej architektury, murale itp.);
 • Wsparcie tworzenia lokalnych miejsc kultury:
  • udostępnienie pomieszczeń;
  • ulgi w czynszu;
  • w miarę możliwości dotacje celowe;
  • granty dla indywidualnych animatorów na działania animacyjne na osiedlach;
  • wspieranie projektów integrujących, międzypokoleniowych;
 • Pracownie dla artystów (zachęta do powrotu);
 • Remont Miejskiego Ośrodka Sztuki;

8B. AKTYWNY GORZOWIANIN

AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW

 • Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców;
 • Wsparcie i rozwój Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a także klas sportowych w szkołach publicznych;

POPŁYWAMY

 • Podjęcie działań w kierunku utworzenia odkrytej pływalni oraz pływalni krytych przy szkołach;
 • Kontynuacja i rozwój programu nauki pływania dzieci i młodzieży;
 • Unowocześnienie infrastruktury kąpieliska w Nierzymiu;

NA NOGACH

 • Sukcesywne tworzenie ciekawych, połączonych z innymi aktywnościami terenowymi ścieżek do biegania, nordic walking, rolkarskie;
 • Tworzenie miejsc terenowej aktywności – place do gimnastyki, gier terenowych, aktywności fizycznej, siłownie plenerowe;
 • Wspieranie organizacji aktywności opartej na tańcu i aerobiku;

NA WYCIECZKĘ  DO SĄSIADÓW. MOŻE KONNO?

 • W oparciu o współpracę z organizacjami turystycznymi działającymi w mieście oraz gminami Aglomeracji Gorzowskiej tworzenie i usprawnianie istniejących trasy do turystyki pieszej oraz terenów rekreacyjnych;
 • Podjęcie współpracy z gminami Aglomeracji Gorzowskiej w celu utworzenia komunikacji miejskiej na pobliskie gorzowskie kąpieliska w sezonie letnim;

KLUB SPORTOWY? TO DUŻE PIENIĄDZE

 • Dostosowanie Strategii Sportu i Turystyki do warunków rzeczywistych;
 • Wsparcie klubów sportowych zajmujących się sportem zawodowym w pozyskiwaniu środków finansowych oraz sponsorów;
 • Ustalenie uczciwych zasad wykorzystania bazy sportowej;
 • Racjonalizacja finansowania grup młodzieżowych i dofinansowania wyjazdów;
 • Zachęcenie dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego do tworzenia Szkolnych Klubów Sportowych;
 • Wsparcie organizacji zajmujących się organizacją sportu powszechnego, szczególnie dzieci, młodzieży i seniorów;

INFRASTRUKTURA – POTRZEBUJEMY WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO

 • Tereny przy ul. Mironickiej – ogłoszenie konkursu architektonicznego za koncepcję zagospodarowania terenów rekreacyjnych i ich integracja z gminą Kłodawa;
 • Podjęcie działań w kierunku zmiany finansowania za użytkowanie obiektów sportowych;
 • Park Zacisze – przygotowanie terenów pod kolarstwo górskie, spełniające wymogi organizacji zawodów;
 • Park Słowiański (plac cyrkowy) – kompleks rekreacyjny – przygotowanie oznakowanych  i oświetlonych tras biegowych oraz do nordic walking, siłowni, wymiana uszkodzonych ławek oraz montaż nowych, budowa skate parku oraz street workout;
 • Park Wieprzyce – tor MTB, przygotowanie tras do specjalistycznych zjazdów spełniające wymogi organizacji zawodów;
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Kanale Ulgi – ogłoszenie konkursu architektonicznego;

TURYSTYKA

 • Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej i powierzenie w otwartym konkursie jego prowadzenia NGO;
 • Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej, jako ujednoliconego wizualnie oznakowanie budynków, ulic, tablic informacyjnych i kierunkowskazów;
 • Sport i turystyka wodna: przygotowanie nabrzeży dla żaglówek, jachtów motorowych, narciarzy wodnych i regat. Nieśmiałe próby penetracji podejmowane przez turystów napotykają pustynię infrastruktury turystycznej. Berlin jest połączony szlakami wodnymi nie tylko z Gorzowem i całą wschodnią Polską, ale również z zachodem Europy;
 • Dążenie do rozbudowy kwalifikowanej bazy hotelarskiej, wioślarskiej, żeglarskiej i motorowodnej a także zaplecza remontowego (remontowa lub produkcyjna stocznia jachtowa);
 • „Gorzowska mapa atrakcji” – wspierać tradycyjne rzemiosła budujące krajobraz kulturowy – terytorialnych zagęszczeń i skupisk działalności o podobnym lub uzupełniającym się charakterze, np. „ulic gastronomicznych”, „podwórek kreatywnych” czy „zaułków tradycyjnych rzemiosł”. Promować wśród mieszkańców oddolne organizowanie specyficznych tożsamości swojej ulicy poprzez wybranie dla niej tematu przewodniego;
 • Odbudowa punktów widokowych na terenie miasta m.in. nad Schodami Donikąd, na stadionie Stilonu, na Murawach Gorzowskich;

GORZÓW Z WARTĄ WIĘCEJ WART

Rzeka jako oś turystyczna miasta;

 • Nabrzeże do cumowania barek wraz z infrastrukturą dla gości;
 • Rozwój portu rzecznego;
 • Zagospodarowanie starego basenu portowego przy Fabrycznej;
 • Turystyka i rekreacja w oparciu o kanał ulgi: rozwój sportu, turystyki i rekreacji wodnej;
 • Współpraca z Wielką Pętlą Wielkopolski w celu wspólnej promocji turystycznej;
 • Podjęcie działań w kierunku utworzenia „Zielonego Bulwaru” w połączeniu z rewitalizacją miasta na odcinku nabrzeża rzeki od strony Zamościa od mostu Staromiejskiego wzdłuż ulicy Fabrycznej do mostu kolejowego;

8C. NASI MALI PRZYJACIELE

WIEM, ŻE JESTEŚ

 • Wprowadzenie obowiązkowego czipowania psów i kotów wraz z systemem identyfikacji;

MAM SWOJE MIEJSCE

 • Poprawa warunków gminnego schroniska (monitoring, dyżury nocne);
 • Zorganizowanie miejsc tymczasowego pobytu dla kotów;
 • Promowanie adopcji zwierząt;
 • Stworzenie z przedstawicielami organizacji prozwierzęcych programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
 • Wybiegi dla psów na osiedlach i w centrum miasta;
 • Ochrona siedlisk: zakrzaczenia, stare drzewa, roślinność nadbrzeżna, remizy ptasie, budki dla ptaków i nietoperzy, stanowiska obserwacji ptaków;

ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ

 • Współtworzenie z organizacjami prozwierzęcymi warunków brzegowych dla przetargów na usługi w obszarze zwierząt bezdomnych;
 • Usprawnienie kanału informacyjnego między Urzędem Miasta, Policją, łowczym miejskim i organizacjami prozwierzęcymi;
 • Program sterylizacji bezdomnych i właścicielskich zwierząt;
 • Utworzenie bazy zwierząt „zaopiekowanych”, po leczeniu;
 • Stworzenie system opieki nad dzikimi zwierzętami na terenie miasta;