Polityka prywatności

I. WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Komitetu Wyborczego Wyborców Kocham Gorzów.

Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania danych osobowych w związku z prowadzoną kampanią wyborczą. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, że Administratorem Danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Gorzów, reprezentowany przez Pełnomocnika Wyborczego – p. Arnolda Siwego.

Z Administratorem Danych można kontaktować się:

 • listownie: KWW Kocham Gorzów, ul. Szkolna 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • e-mail: [email protected]

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Administrator Danych wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostępy do danych osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych osób Komitetu Wyborczego.
Administrator Danych jest uprawniony do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

IV. KATEGORIE CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z następującymi kategoriami czynności:

1. Organizacja kampanii wyborczej kandydatów do samorządu terytorialnego w 2018 r.

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe osób, które zamierzają kandydować w związku z kampanią wyborczą do samorządu terytorialnego – miasta na prawach powiatu Gorzowa Wielkopolskiego – zarządzonymi na podstawie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. Ustalenie oraz zgłoszenie list wyborczych kandydatów – podstawa prawna przetwarzania – obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 426 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy).

  Kategorie przetwarzanych danych:

  • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, PESEL;
  • oraz ponadto: przynależność do partii politycznej, oświadczenie o prawie wybieralności;
 2. Prowadzenia agitacji wyborczej kandydata – podstawa prawna przetwarzania – uzyskana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Kategorie przetwarzanych danych:

  • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko;
  • dane kontaktowe: nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, adres profilu w sieciach społecznościowych;
  • wizerunek;
  • dane o wykształceniu, działalności zawodowej, społecznej oraz hobby;
  • kalendarz spotkań;

2. Tworzeniem list poparcia kandydatów do rady gminy
Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. Tworzenie list poparcia kandydatów – podstawa prawna – obowiązek prawny, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 427 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, każda zgłaszana lista kandydatów w mieście na prawach powiatu musi być poparta podpisami min. 150 wyborców;

3. Koordynowanie działań kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dane osobowe członków sztabu i ochotników (na zasadzie wolontariatu) mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. Koordynowania działań związanych z prowadzoną kampanią wyborczą – podstawa prawna – udzielona zgoda oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO), poprzez organizowanie i komunikowanie się oraz przeprowadzanie akcji związanych z kolportowaniem ulotek, plakatów oraz pomocą w pracach biurowych.
  Kategorie przetwarzanych danych:

  • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko,
  • dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, konto w serwisie społecznościowym
  • dane adresowe: adres zamieszkania
 2. Prowadzenia działań marketingowych kampanii wyborczej – podstawa prawna – uzyskana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), poprzez publikowanie wizerunku na stronie internetowej, serwisach społecznościowych, w kolportowanych materiałach promocyjnych (drukowanych), w prasie, radiu oraz telewizji.
  Kategorie przetwarzanych danych:

  • wizerunek osoby

4. Finansowanie i rozliczanie kampanii

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. Prowadzenie i publikowanie rejestru wpłat – podstawa prawna – obowiązek prawny, który nie zgłasza kandydatów wyłącznie do rady gminy lub powiatu. Tym samym wpłaty dokonywane na rzecz komitetu są ewidencjonowane, a jeśli suma wpłat przekroczy kwotę 2.100 zł od jednej osoby – istnieje obowiązek upublicznienia danych identyfikacyjnych takiej osoby, tj. imię, nazwisko, miejscowość oraz wysokość dokonanych wpłat na stronie internetowej prowadzonej przez komitet wyborczy – podstawa prawna przetwarzania – obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 140 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).
 2. Zlecanie usług oraz zarządzania (umownymi) relacjami z podmiotami świadczącymi odpłatne usługi na rzecz komitetu wyborczego – podstawa prawna – obowiązek umowny oraz zamiar zawarcia umowy oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Przetwarzane dane mogą identyfikować osoby fizyczne takie jak imię i nazwisko właściciela prowadzącego działalność gospodarczą lub przedstawiciela podmiotu lub osób zatrudnionych w podmiocie związku z przetwarzaniem płatności, dokonywaniem zapisów księgowych, rozliczeń, wykonania dostaw i reklamacji.
  Kategorie przetwarzanych danych:

  • dane identyfikacyjne,
  • dane adresowe,
  • dane kontaktowe,

5. Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wyrażenie zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Działania te mogą polegać w szczególności na:

 • Prowadzenie agitacji wyborczej kandydatów– podstawa prawna – udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), poprzez działania o charakterze marketingowym, w tym poprzez wysyłanie wiadomości e-mail oraz SMS;
 • Prowadzenie działań promujących kandydatów, poprzez umieszczanie w sieci Internet oraz w serwisach społecznościowych fotografii z wydarzeń (eventów) organizowanych przez komitet wyborczy – podstawa prawna – wyrażenie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Brak zgody na przetwarzanie i publikowaniu wizerunku osoby, której dane dotyczą powinno zostać wyrażone poprzez brak umieszczenia wyraźnej czerwonej kropki na czole. Naklejki, wyrażające brak zgody są dostarczane przez organizatora, uczestnik może wykonać taki znak np. za pomocą szminki.
 • Angażowanie sieci społeczności wyborców – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z prowadzeniem kampanii za pośrednictwem strony internetowej oraz serwisu społecznościowego Facebook, poprzez analizę statystyk, redagowanie i publikowanie komunikatów oraz prowadzenie dyskusji na zasadach określonych w regulaminie usługi;
 • Prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na analityce odwiedzin stron internetowych;
 • Udzielanie odpowiedzi na zainicjowane przez Użytkownika działanie – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie zgłoszonego żądania telefonicznego, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem sieci społecznościowej Facebook;
 • Zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw, który polega na rejestrowaniu aktywności w logach systemowych – zasady przetwarzania danych osobowych do celów bezpieczeństwa teleinformatycznego opisano w punkcie „BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE”;

Wyjaśnienia:

Dane użytkowników korzystających ze strony internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) są przetwarzane przez Administratora w celu dostosowania wyglądu strony, analizy zachowań i aktywności użytkowników wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, poprzez logowanie działań w dziennikach serwerów (logi), poprzez usługi Google Analytics oraz Facebook Pixel.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem tej strony internetowej, gdy przekazujesz nam je z własnej inicjatywy wypełniając formularze lub wysyłając do nas wiadomość e-mail. Korzystając z naszego Serwisu, możemy prosić o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację osoby, dzięki którym możemy się skontaktować.
Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem, między innymi adres e-mail, nazwisko, imię, inne informacje, niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.

Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania takiej zgody.

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego oddziałujące.

6. Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Aktywność Użytkownika, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Dane te mogą być gromadzone i przetwarzane w celu:

 1. Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu zapewnienia rozliczalności czynności podejmowanych przez Użytkowników w użytkowanych przez Administratora systemach;

Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

V. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasze działania nie dotyczą osób w wieku poniżej 13 lat („Dzieci”).

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami.

Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji.

VI. LINKI DO INNYCH WITRYN

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tego podmiotu. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Twoich danych osobowych. Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że ich wydanie jest zgodne z prawem, aby egzekwować nasze zasady dotyczące witryn lub chronić nasze lub inne prawa, własność lub bezpieczeństwo. Jednak nieosobowe informacje o odwiedzających można przekazać innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych, jako zaufanym podmiotom.

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora Danych podmiotom świadczącym usługi informatyczne, poligraficzne i marketingowe, obsługę prawną na podstawie zawartych z nimi umów

Osoby te mogą uzyskać do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonania zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do ich nieujawniania ani niewykorzystywania w żadnym innym celu.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE). Przekazanie danych następować będzie wyłącznie do podmiotów, które zostaną uznane przez właściwe organy za zapewniające poziom ochrony danych osobowych analogiczny do obowiązującego w UE (Porozumienie UE-USA Privacy Shield – Tarcza Prywatności).

IX. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator Danych przetwarza dane osobowe do momentu rozliczenia sprawozdania finansowego, chyba że przepisy prawa (np. ordynacji wyborczej, przepisy podatkowe) stanowią inaczej.

Oświadczenia kandydatów oraz listy wyborców popierających listy kandydatów są przekazywane Komisarzowi Wyborczemu zgodnie z przepisami w związku z rejestracją list kandydatów.

X. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy Administrator Danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody przez osobę, której dane dotyczą – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

XI. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.

Ta polityka została ostatnio zaktualizowana 27 sierpnia 2018 roku.

XII. KONTAKT Z NAMI

Jeśli chciałbyś poprosić o informacje na temat swoich przechowywanych danych lub więcej informacji na temat polityki prywatności, proszę wysłać e-mail wyraźnie podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail na adres: [email protected]